Top

ABD İstihbarat Örgütleri GDPR’a Uyum Sağlıyor

ABD İstihbarat Örgütleri GDPR’a Uyum Sağlıyor

Avrupa BirliğiAdalet Divanı’nın (CJEU) 16 Temmuz 2020 tarihli Schrems-2 kararı ile Avrupa Birliği’nden ABD’ye yapılan veri transfelerini düzenleyen PRIVACY SHIELD anlaşması iptal edildi. ABD ile veri transferlerini yasal bir zemine tekrar kavuşturmak isteyen Avrupa Komisyonu ile ABD arasında yapılan görüşmeler neticesinde, AB’de yerleşik kişilerin ABD istihbarat kuruluşlarının kendi kişisel verilerine erişmeleri (özellikle ABD’de yerleşik bilişim hizmeti sağlayıcılarının tuttuğu verilere) karşısında itiraz edip, başvurabilecekleri ABD’nin tüm eyaletlerinde geçerli bir yasal mekanizma bulunmaması yönündeki eksikliğin giderilmesine çalışıldı. Bu kapsamda aşağıda tam tercümesini sunduğumuz 14086 sayılı ABD Başkanlık Kararnamesi yayınlandı.

14086 sayılı ABD Başkanlık Kararnamesi Tam Metni

I. Giriş

7 Ekim 2022 tarihli 14086 sayılı Başkanlık Kararnamesi (B.K.), Amerika Birleşik Devletleri Sinyal İstihbaratı Faaliyetleri için Güvencelerin Güçlendirilmesi üzerine, ABD sinyal istihbaratı faaliyetleri için gizlilik ve sivil özgürlüklerle ilgili güvenceleri arttırmakta ve belirlenen ülkelerdeki (ülkeler ve bölgesel ekonomik entegrasyon örgütleri olarak tanımlanmıştır) bireylerin, kişisel verilerinin ABD sinyal istihbaratı aracılığıyla, geçerli ABD yasalarını ihlal edecek şekilde toplandığına inanmaları durumunda, nitelikli bir şikayet sunarak telafi arayabilecekleri bağımsız ve bağlayıcı bir mekanizma oluşturmaktadır. Diğer hükümler arasında, B.K.’nın 2(c)(iv) bölümü, İstihbarat Topluluğu’nun (İ.T.) her bir öğesinin başkanına, 17 Ocak 2014 tarihli Başkanlık Politika Direktifi-28’e göre yayımlanan ilgili politika ve prosedürleri uygulamaya devam etmesini; B.K.’da yer alan gizlilik ve sivil özgürlüklerle ilgili güvenceleri uygulamak üzere bu politika ve prosedürleri gerektiği şekilde güncellemesini; ve güncellenmiş politika ve prosedürleri mümkün olan en geniş ölçüde kamuoyuna açıklamasını gerektirmektedir.

Bu belge, İstihbarat ve Araştırma Bürosu’nun (İ.A.B.) güncellenmiş politika ve prosedürlerini oluşturmaktadır. İ.A.B., Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın (bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır) bir bürosu olup, aynı zamanda 1947 Ulusal Güvenlik Yasası’nın 3. Bölümü ve değiştirilmiş haliyle E. O. 12333’un 3.5(h) Bölümü uyarınca İ.T.’nin bir öğesi olarak kabul edilmektedir.

İ.A.B., tüm kaynaklardan istihbarat analizi ve bilgi sağlayarak Dışişleri Bakanı, ABD diplomatları ve diğer Bakanlık yetkililerine destek vermek; politika yapıcıların yabancı angajmanlar ve kamu diplomasisinde İ.T. bilgilerini kullanmalarını koordine etmek; istihbarat faaliyetlerinin dış politika ve ulusal güvenlik amaçlarına hizmet etmesini sağlamak; Bakanlıkta gizli eylem, hassas istihbarat, karşı istihbarat ve kolluk kuvveti faaliyetlerinin politika incelemesine odak noktası olmak; Bakanlık adına İ.T. ile bağlantı görevi görmek ve çeşitli istihbaratla ilgili forumlarda Bakanlığı temsil etmek; ve Bakanlığın Gizli/Gizli Bölümlere Ayrılmış Bilgi ağını yönetmek ve işletmekle görevlidir.

II. Genel Hükümler ve Yetkiler

E. O. 12333’un değiştirilmiş haliyle 1.7(i) bölümü uyarınca, İ.A.B., ulusal ve bakanlık misyonlarını desteklemek için bilgi, istihbarat ve karşı istihbaratı toplamak (açıkça veya kamuya açık kaynaklar aracılığıyla), analiz etmek, üretmek ve yaymakla görevlidir.

İ.A.B., sinyal istihbaratı faaliyetleri yürütme yetkisine sahip değildir ve bu tür faaliyetleri yürütmez.

III. Sinyal İstihbaratı Yoluyla Toplanan Kişisel Bilgilerin Korunması

Aşağıdaki politika ve prosedürler, E.O. 14086’nın 2(a)(ii)-(iii) bölümlerinde yer alan ilkelere uygun olarak hazırlanmış ve İ.A.B. tarafından sinyal istihbaratı faaliyetleri yoluyla toplanan yabancı kişilerin kişisel bilgilerinin korunmasına uygulanmaktadır. Bu politika ve prosedürler, diplomatik raporlama yoluyla toplanan bilgilere uygulanmaz.

Bu politika ve prosedürler, İ.A.B.’de çalışan tüm personel ve yükleniciler, İ.A.B.’ye detaylı olarak gönderilen ve İ.A.B. yönetimi ve gözetimi altında İ.A.B. işleri yürüten diğer bakanlık veya ajans çalışanları ve E.O.12333 uyarınca yetkilendirilmiş istihbarat faaliyetleri yürüten diğer Dışişleri Bakanlığı çalışanları tarafından kullanılacaktır (topluca “İ.A.B. personeli” olarak anılacaktır).

A. Asgariye İndirme

İ.A.B., değerlendirilmemiş, ham veya asgariye indirilmemiş sinyal istihbaratına erişimi yoktur, bunun yanı sıra toplu olarak toplanan sinyal istihbaratını da içermez. Ancak, diğer İ.T. öğelerinden, E.O. 14086 hükümlerine – diğer gereklilikler arasında – tabi olarak değerlendirilmiş, asgariye indirilmiş veya bitmiş istihbarat ürünlerine dahil edilmiş sinyal istihbaratı bilgileri alır. İ.A.B., kendisine diğer İ.T. öğeleri tarafından iletilen ve E.O. 14086’ya uygun prosedürler uygulayarak dağıtılan herhangi bir değerlendirilmiş veya asgariye indirilmiş sinyal istihbaratı bilgisini, bu Yürütme Kararnamesi ile uyumlu olduğunu varsayacaktır, ancak aksi bilgiye sahipse bu durum değişebilir.

i. Dağıtım

Sınırlı durumlarda İ.A.B., sinyal istihbaratı faaliyetleri yoluyla toplanan yabancı kişilerin kişisel bilgilerini alırsa, bu bilgileri sadece Amerikan vatandaşlarına ait benzer bilgilerin E. O. 12333’un 2.3 bölümü uyarınca dağıtılmasına izin verildiği durumlarda dağıtacaktır.

İ.A.B., yabancı istihbarat olarak sinyal istihbaratı yoluyla toplanan kişisel bilgileri, bu bilgilerin yalnızca bir kişinin milliyeti veya ikamet ülkesi nedeniyle değil, yetkilendirilmiş bir istihbarat gereksinimiyle ilgili olduğu durumlarda dağıtacaktır. İ.A.B., yabancı bir kişiyle ilgili yabancı istihbarat olarak kişisel bilgileri, yetkilendirilmiş ve uygun şekilde eğitilmiş bir bireyin kişisel bilgilerin uygun şekilde korunacağına ve bilgi alıcısının bilgiye ihtiyacı olduğuna makul bir inanç taşıdığı durumlarda ABD Hükümeti içinde dağıtacaktır. İ.A.B., sinyal istihbaratı yoluyla toplanan kişisel bilgileri ABD hükümeti dışındaki alıcılara, yabancı bir hükümete veya uluslararası bir organizasyona dağıtmadan önce, dağıtım amacı, dağıtılan kişisel bilgilerin niteliği ve kapsamı ve ilgili kişi veya kişilere yönelik zararlı etki potansiyeli de dahil olmak üzere dikkate alınacak hususları göz önünde bulunduracaktır. İ.A.B., E.O. 14086 hükümlerini dolanmak amacıyla sinyal istihbaratı yoluyla toplanan kişisel bilgileri dağıtmayacaktır.

Bu politika ve prosedürler bağlamında “dağıtım”, İ.A.B. tarafından herhangi bir araçla, sözlü, elektronik veya fiziksel olarak bilginin İ.A.B. dışına aktarılması, iletilmesi, paylaşılması veya geçirilmesi anlamına gelir.

ii. Saklama

İ.A.B., sinyal istihbaratı faaliyetleri yoluyla toplanan yabancı kişilerin kişisel bilgilerini, Amerikan vatandaşlarına ait benzer bilgilerin saklanmasına geçerli ABD yasaları uyarınca izin verildiği durumlarda saklayacaktır. İ.A.B., yabancı istihbarat olarak bir yabancı kişiyle ilgili kişisel bilgileri, E.O. 14086’nın 2(c)(iii)(A)(2) bölümüyle uyumlu olarak geçerli Büro ve İ.T. politika ve prosedürlerine göre saklayacaktır, bu bilgilerin yetkilendirilmiş bir istihbarat gereksinimiyle ilgili olması ve sadece kişinin yabancı uyruğu veya ikamet ülkesi nedeniyle saklanmaması gerekmektedir. İ.A.B., yabancı bir kişiyle ilgili kişisel bilgileri saklarsa, bu bilgilerin yetkilendirilmiş bir istihbarat gereksinimiyle ilgili olması gerekmekte ve yalnızca kişinin yabancı durumu nedeniyle saklanamaz.

B. Veri Güvenliği ve Erişim

Sinyal istihbaratı faaliyetleri yoluyla toplanan tüm kişisel bilgilere erişim – kişinin milliyeti veya ikamet ettiği ülkenin ne olduğuna bakılmaksızın – yalnızca yetkili ve uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından, yetkili görevlerin yerine getirilmesi sırasında bu bilgilere ihtiyaç duyduklarında mümkündür. Bu bilgiler, fiziksel veya elektronik formda, fiziksel ve teknolojik korumalarla güvence altına alınmış tesislerde saklanacak ve uygun güvenlik önlemleriyle erişim sınırlı tutulacaktır. Bu bilgiler, INR, Bakanlık ve İ.T. de dahil olmak üzere geçerli yasalar, kurallar ve politikalar uyarınca korunacaktır.

Gizli bilgiler, uygun şekilde güvenli, sertifikalı ve akredite edilmiş bir tesis içinde, güvenli veritabanlarında veya kaplarda ve diğer geçerli gerekliliklere uygun şekilde saklanacaktır. INR için Baş Bilgi Sorumlusu ve Baş Bilgi Güvenliği Sorumlusu, gerekirse Gizlilik ve Sivil Özgürlükler Memuru ve Hukuk Danışmanlığı Ofisi ile danışarak, sinyal istihbaratı bilgilerinin saklandığı elektronik sistemlerin belirlenen standartlara uygun olarak sertifikalandırılmasını sağlayacaktır. Bu elektronik sistemler, erişim kontrolü ve izleme dahil olmak üzere bilgi güvenliği ile ilgili geçerli yasa, Başkanlık Kararnameleri ve İ.T. ile Bakanlık politika ve prosedürlerine uygun olacaktır.

C. Veri Kalitesi

Sinyal istihbaratı faaliyetleri yoluyla toplanan kişisel bilgiler – tanımlanabilir olduklarında – yalnızca ilgili İ.T. analitik meslek standartlarına uygun olarak İ.A.B. istihbarat ürünlerine dahil edilecektir. Bu standartlar, ilgili İ.T. yönergelerinde, özellikle ICD 203: Analitik Standartlar’da belirtilmiştir. Bilginin alaka düzeyi, kalitesi ve güvenilirliğiyle ilgili standartlar; bilgi ve veri yorumlarının alternatif kaynaklarına ilişkin düşünce; ve analiz yapılırken nesnellik konusunda özel bir özen gösterilmelidir.

D. Denetim

İ.A.B. Asistan Sekreteri veya onun görevlendirdiği kişi, bu politika ve prosedürlerin uygulanmasını yıllık olarak gözden geçirecek, özellikle E.O. 14086’daki gizlilik ve sivil özgürlüklerle ilgili hükümlere odaklanacaktır.

Bu politika ve prosedürlere uyulmaması durumunda, İ.A.B. Sivil Özgürlükler, Gizlilik ve Şeffaflık Memuru’na bildirilecek ve bu kişi, Hukuk Danışmanı Ofisi Kolluk Kuvvetleri ve İstihbarat için Yardımcı Hukuk Danışmanı ile danışarak, gerekirse hangi düzeltici eylemlerin yapılacağına karar verecektir. Ayrıca, tüm İ.A.B. personeli, İ.T. faaliyetleri, operasyonları, programları veya personeli ile ilgili suç faaliyetleri, dolandırıcılık, israf ve suiistimalleri İstihbarat Topluluğu Müfettiş Geneli Ofisine bildirmek zorundadır. İ.A.B. personeli, ABD yasalarına, bu politika ve prosedürlere veya diğer endişe verici konulara uyum konusunda olası diğer durumları da İ.T. İG’ye bildirebilir.

Sinyal istihbaratı faaliyetleri yoluyla herhangi bir kişinin kişisel bilgileriyle ilgili geçerli ABD yasalarına önemli ölçüde uyulmaması durumları, Asistan Sekreter, Dışişleri Bakanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü’ne derhal bildirilecektir, E.O. 14086’nın 2(d)(iii) bölümüyle uyumlu olarak.

E. Sinyal İstihbaratı Telafi Mekanizmasına Yardım

İ.A.B., Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Sivil Özgürlükler ve Gizlilik Memuru’na (ODNI/CLPO), E.O. 14086’nın 3(c)(i) veya 3(d)(i) bölümünde açıklanan incelemeleri yapabilmesi için gerekli bilgilere erişim sağlayacaktır. Bu, istihbarat kaynakları ve yöntemlerinin korunmasıyla uyumlu olacaktır. İ.A.B. personeli, ODNI CLPO’nun nitelikli şikayetlerin incelemesini veya Sinyal İstihbaratı Telafi Mekanizması uyarınca CLPO’nun tespitlerinin Veri Koruma İnceleme Mahkemesi tarafından gözden geçirilmesini engelleyecek veya haksız yere etkileyecek herhangi bir eylemde bulunmayacaktır. İ.A.B., ODNI CLPO’nun uygun düzeltme yapılmasına yönelik herhangi bir tespitine uyacaktır, bunun aksine bir Veri Koruma İnceleme Mahkemesi tespiti olmadıkça ve ayrıca Veri Koruma İnceleme Mahkemesi panelinin uygun düzeltme yapılması yönündeki herhangi bir kararına uymak zorunda kalacaktır.

İ.A.B., Gizlilik ve Sivil Özgürlükler Denetim Kurulu’na, E.O. 14086’nın 3(e) bölümünde açıklanan sinyal istihbaratı telafi mekanizmasının yıllık incelemesini yapabilmesi için gerekli bilgilere erişim sağlayacaktır. Bu da, istihbarat kaynakları ve yöntemlerinin korunmasıyla uyumlu olacaktır.

IV. Eğitim

Sinyal istihbaratı faaliyetleri yoluyla toplanan bilgilere erişimi gerektiren görevlerde çalışan İ.A.B. personeli, bu politika ve prosedürlerin gereklilikleri konusunda yıllık eğitim alacaklardır. İ.A.B., eğitim gerekliliklerinin tamamlanmasını izleyerek bu hükme uyulmasını sağlayacaktır.

V. Bu Prosedürlerden Sapmalar

Bu prosedürlerden herhangi bir sapma, önceden İ.A.B. Asistan Sekreteri tarafından onaylanmalıdır, bu onay Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi ve Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü ile danışılarak verilmelidir. Eğer önceden onay almak mümkün değilse ve bu prosedürlerden sapma, kişilerin veya mülklerin güvenliğine veya ulusal güvenliğe yönelik tehdidin aciliyeti veya ciddiyeti nedeniyle gerekliyse, Asistan Sekreter veya Asistan Sekreter’in mevcut olan en üst düzey temsilcisi, bu prosedürlerden sapmayı onaylayabilir. Asistan Sekreter ve Hukuk Danışmanlığı Ofisi, en kısa sürede bu durumdan haberdar edilecektir. Hukuk Danışmanlığı Ofisi, Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü’ne neden önceden onay alınamadığını ve faaliyetlerin yasal olarak nasıl yürütüldüğünü açıklayan yazılı bir bildirimde bulunacaktır. Bu paragrafa rağmen, tüm faaliyetler her koşulda Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve yasalarıyla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

VI. Sonuç

Bu prosedürler, yalnızca İ.A.B. içinde iç rehberlik amaçlı belirlenmiştir. Bu prosedürlerin uygulanabilirliği veya yorumlanması ile ilgili sorular, Asistan Sekreter’e yönlendirilmelidir. Asistan Sekreter, gerekirse Kolluk Kuvvetleri ve İstihbarat için Yardımcı Hukuk Danışmanı Ofisi ile danışarak bu uygulanabilirlik veya yorumlamayı belirleyecektir.

Onaylayan: Brett Holmgren
Tarih: 29 Haziran 2023
Orijinal Metin : ABD Dış İşleri Bakanlığı
Tercüme Tarihi: 25 Kasım 2023

YAPAY ZEKA AYDINLATMA METNİ:


Bu tercüme ChatGPT temelinde, Melih R. Çalıkoğlu tarafından eğitilen DPA DECISIONS yapay zeka uygulaması tarafından tercüme edilmiştir. Yapay Zeka katkısı % 100 oranındadır.
Yazı görseli ChatGPT üzerinden DALL-E kullanılarak % 100 Yapay Zeka kullanılarak üretilmiştir.

Melih R. Çalıkoğlu
Melih R. Çalıkoğlu
Yorum Bulunmuyor

Yorum Yapın