Top

Veri Sorumlusu Temsilcisinin Yükümlülükleri

kişiselveriler.blog / Bilgi Bankası  / Veri Sorumlusu Temsilcisinin Yükümlülükleri

Veri Sorumlusu Temsilcisinin Yükümlülükleri

Yurt dışında yerleşik olmakla birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişiler Türkiye’deki veri işleme faaliyetleri için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabidirler. Bu kapsamda merkezi yurt dışında bulunan (şirket, dernek gibi) tüzel kişiler; aydınlatma, veri işleme şartlarına sahip olma, veri işleme ilkelerine uyma gibi yükümlülüklere tabi olmanın yanı sıra Veri Sorumlusu Temsilcisi atamakla da mükelleftir.
Veri Sorumlusu Temsilcisi Kimdir?

Veri Sorumlusu Temsilcisi; Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlularının kendilerini Kişisel Verileri Korunma Kurumu nezdinde temsil etmesi için atadıkları kişilerdir. Veri Sorumlusu Temsilcisi Türkiye’de yerleşik olan bir tüzel kişi olabileceği gibi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı gerçek kişi de olabilir. “Veri Sorumlusu Temsilcisi”nin adı, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi Veri Sorumluları Sicili’nde yayınlanır.

Kimler Veri Sorumlusu Temsilcisi Atamak Zorunda?

Merkezi Türkiye’de bulunmayan ve veri sorumlusu sıfatıyla veri işleyen tüm tüzel kişiler “Veri Sorumlusu Temsilcisi” atamakla yükümlüdür.

Dolayısıyla Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırmakla mükellef olup olmadığına bakılmaksızın Türkiye’de yerleşik olmayan tüm tüzel kişi veri sorumlularıVeri Sorumlusu Temsilcisi” atamak zorundadır.  

Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlusunun, “Veri Sorumlusu Temsilcisi” atanmasına ilişkin yetkili organı veya kişisi tarafından alınacak kararın tasdikli örneği, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt başvurusu sırasında veri sorumlusu temsilcisi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna sunulur. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik m. 11/3 hükmünde ifade edilen tüm yetkiler bu kararda Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne verilmiş olmalıdır. Kararın tasdiki noterlikler aracılığıyla yapılabileceği gibi konsolosluklar aracılığıyla da yapılabilir.

Bu noktada veri sorumlularının ayrıca irtibat kişisi atamakla da yükümlü olduğunu hatırlatmak isteriz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için “İrtibat Kişisinin Sorumlulukları Nelerdir?” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Temsilcisinin Görevleri Nelerdir?

Veri Sorumlusu Temsilcisi”nin görevleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  1. Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme
  2. Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletme,
  3. Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sahiplerinin veri sorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme,
  4. Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; veri sahiplerine Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme,
  5. Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma

Veri Sorumlusu Temsilcisi, bizzat veri sorumlusu olmadığı için kişisel verilerin korunması hukukundan kaynaklanan tazminat ve cezaların öncelikli muhatabı veri sorumlusudur. Ancak genel ilkeler kapsamında veri sorumlusunun kural olarak, bu cezalar için kusuru oranında Veri Sorumlusu Temsilcisine rücu edebileceğini belirtebiliriz.

Dilara Tunçtürk
Dilara Tunçtürk
Yorum Bulunmuyor

Yorum Yapın