Top

Veri İşleme

Veri İşleme

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırıl ması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,


  • Eş anlamlısı: Kişisel Verilerin İşlenmesi (KVKK)
  • Kaynak : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı)
  • GDPR karşılığı (İngilizce) : data processing
« Sözlüğe Geri Dön
Avatar
aydo